PE Express probeert de inhoud van haar officiële website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden.

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. PE Express kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite van PE Express toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. PE Express kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina's.

PE Express wijst hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze is geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

Ze waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen PE Express of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. PE Express of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen PE Express of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Algemene voorwaarden:

Het vervoer over de weg voor derden is onderworpen aan de bepalingen van het CMR-verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956), de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en de algemene voorwaarden voor wegvervoer uitgaande van de drie erkende beroepsorganisaties (FEBETRA, Transport en Logistiek Vlaanderen en UPTR), zoals vermeld op de respectievelijke website van de voornoemde beroepsorganisaties en op de achterzijde van de CMR vrachtbrief uitgegeven door deze beroepsorganisaties en aan onderstaande specifieke voorwaarden.  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel aan ons tegenstelbaar indien door PE Express BVBA schriftelijk aanvaard.

Een tijdelijke afwijking tussen partijen van de bedingen van deze algemene voorwaarden in wijze van uitvoering ervan, kan op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een aanpassing of vernieuwing van deze bedingen, zodat de bepalingen van deze algemene voorwaarden te alle tijden blijven gelden.

Definities:

 • Afzender: de opdrachtgever- medecontractant van de vervoerder
 • Verlader: de gemandateerde van de afzender die in naam en voor rekening van de afzender de goederen of materieel aan de vervoerder meegeeft
 • Geadresseerde: de bestemmeling aan wie de goederen moeten worden afgeleverd overeenkomstig de vervoerovereenkomst, zoals vermeld op de vrachtbrief
 • Ontlader: de door de geadresseerde gemandateerde onderneming die goederen lost en de goederen in naam en voor rekening van de geadresseerde materieel in ontvangst neemt.
 • Vrachtprijs: vervoersprijs gegeven op baasis van de initiële informatie bij prijsaanvraag

Transportopdrachten

 1. Transportopdrachten dienen schriftelijk gegevens te worden.  Telefonische opdrachten worden pas als definitief beschouwd na schriftelijke bevestiging ervan door de afzender en mits uitdrukkelijke aanvaarding door de vervoerder.
 2. De opdrachten dienen zo volledig mogelijk te zijn. In één standaarddocument dienen minimum volgende gegevens te worden opgenomen: omschrijving van aard van de goederen, correcte adresgegevens van plaats van afhaling & levering, gewicht, aantal colli, gewenste datum van afhaling & levering en eventuele bijkomende instructies. In geval van het vervoer met gevaarlijke goederen, dient de vervoerder vooraf alle informatie te ontvangen van de afzender zodat de omschrijving op de CMR e.a. documenten conform zijn aan het ADR-verdrag.  
 3. Alle exemplaren van de CMR vrachtbrief dienen ter beschikking te worden gesteld van de chauffeur zodat deze laatste voorbehoud en/of opmerkingen kan maken.
 4. PE Express BVBA aanvaardt alle toegestane goederen, met uitzondering van levende dieren, geld en/of waardepapieren, juwelen, kunst met bont, antiquiteiten en tabaksproducten, bederfelijke goederen, op voorwaarde dat alle bijkomende formaliteiten zijn vervuld.
 5. Indien bij de geadresseerde geen bevoegde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van levering, wordt de afzender hierover gecommuniceerd. Er pas overgaan tot aflevering van de goederen, na akkoord door de afzender/opdrachtgever. Bij twijfelgevallen zal de chauffeur hier steeds de nodige bewijsstukken verzamelen.
 6. De transporteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het geven van foutieve informatie betreffende de goederen door de afzender/opdrachtgever (aantal colli, ADR conform, ... (niet limitatieve opsomming)
 7. Onze transportprijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

Opslag

In het geval van opslag door de vervoerder, is deze niet aansprakelijk in geval van diefstal met braak en/of geweld, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, waterschade, eigen gebrek van de goederen en hun verpakking, verborgen gebreken en overmacht.

Annulaties transportopdrachten

op de dag van de rit zelf: 100% van de ritprijs

Leveringsvoorwaarden B2C/B2B:

 1. De leveringen aan (particuliere) klanten gebeuren op risico van de afzender. Als echter goederen retour opgehaald moeten worden, is de (particuliere) eindklant die goederen retour stuurt, verantwoordelijk voor het transport. 
 2. De levering aan (particuliere) klanten omvat enkel het bezorgen van het (de)besteld(e) artikel(s) en niet de montage ervan.
 3. Leveringen aan particuliere klanten worden steeds voor de drempel, op de stoep, op de (verharde - zijnde beton, klinkers, asfalt) oprit afgeleverd. 
 4. Leveringen aan particuliere klanten geschiet steeds op risico van de klant. PE Express kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt indien deze afwijkt van de standaardleveringsvoorwaarden (zie punt 3). De klant dient voor levering hiervoor schriftelijk akkoord te geven indien hij een uitzondering van wil en deze uitvoerbaar is.  Enkel de chauffeur heeft beslissingsrecht om op deze uitzondering in te gaan.
 5. PE Express mag een zending afleveren aan de ontvanger genoemd op de bestelbon, order of vrachtbrief of een ander bevoegd persoon. Zendingen mogen namens de ontvanger in ontvangst worden genomen door personen ingeschreven op hetzelfde adres, buren en/of personen hiervoor aangesteld, zonder dat deze personenlijst limitatief is.
 6. Bij afwezigheid van de klant wordt er ter bewijs steeds een foto genomen van de geleverde goederen om de levering te staven.
 7. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, moet dit binnen de 48u na levering gemeld worden. Neem hiervoor contact op via info@pe-express.be.
 8. PE Express kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering van de afzender.
 9. De leveringstermijnen zijn steeds bij benadering gegeven. PE Express zal naar best vermogen de vooropgestelde leveringstermijn pogen te eerbiedigen. In geval van vertraging van de levering zal de geaddresseerde in geen geval de ontbinding kunnen inroepen of enige schadevergoeding van welke aard kunnen vorderen.

Staat van de goederen

 1. De afzender geeft de goederen mee conform de geboekte afspraken.  De transporteur kan geenszins verantwoordelijke worden gesteld indien de goederen hieraan niet voldoen.
 2. Enkel de afzender is volledig verantwoordelijk voor de adequate verpakking van de te verzenden goederen met het oog op het veilig vervoer ervan, de vrijwarin ervan tegen waterschade, temperatuur invloeden, goederen moeten kunnen weerstaan aan de behandeling door automatische sorteermachines, een val van 0,8 meter en een drukweerstand van 100 kilogram, zonder onderscheid zowel op de platte kanten als op de hoeken, enz. 
 3. De vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading of lossing.
 4. De goederen worden ontvangen in de staat waarin zij verkeren.  De vervoerder controleert de goederen op manifest zichbare gebreken aan de uiterlijke staat ervan en dit vanopt de grond in staande positie. De vervoerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken aan de goederen die pas vastgesteld worden bij het laden of lossen ervan.
 5. Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de afzender of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven.  Indien het door de vervoerder aangewende voertuig of de gehandteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de afzender of verlader of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schade hierdoor ontstaan integraal ten laste van de afzender voor het vervoer vallen.
 6. Ingeval van weigering van goederen door de geaddresseerde blijft de vrachtprijs onverminderd verschuldigd. Ingeval de afzender de vervoerder verplicht alsnog andere goederen te halen, is de vrachtprijs voor deze extra rit onverminderd verschuldigd.
 7. De vervoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor metereologische invloederen op de goederen zoals o.a. condensatie en vochtigheidsgraad.
 8. In geval van overbelading van het voertuig van de vervoerder op de assen of op het totaalgewicht, veroorzaakt door een slechte stuwing in de container of een overschrijding van het totaalgewicht, zal de afzender de economische schade (inclusief boetes) en/of schade aan het voertuig die hieruit voortvloeit, volledig vergoeden aan de vervoerder.
 9. Het door de afzender in de vrachtbrief aangegeven gewicht wordt door PE Express niet erkend en levert geen bewijs tegen haar, behoudens indien de verificatie zoals bepaald door artikel 8, par. 3 van het C.M.R. heeft plaatsgehad en zulks vermeld werd in de vrachtbrief.  Het beding “said to contain” is van rechtswege van toepassing indien PE Express zonder onderzoek naar de inhoud en de staat, goederen, kisten, dozen, balen, vaten of enige andere ondoorschijnende verpakking in ontvangst neemt.

Gevaarlijke goederen:

De afzender die gevaarlijke goederen voor transport aanbiedt, moet alle wettelijke regels en voorschriften respecteren.  Hij is verantwoordelijk voor een correcte etikettering, goedgekeurde verpakking, relevante transportdocumenten, verklaring van de afzender en gevarensymbolen, in de vereiste talen.  Speciaal verplichte reglementen verbieden in ieder geval het vervoer van de volgende klassen van gevaarlijke goederen:

 • klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen)
 • klasse 6.2 (infectueuze - besmettelijke - stoffen)
 • klasse 7 (radioactieve stoffen)

Wachttijden:

Per adres wordt een uiterst minimum aan laad- en lostijd voorzien.

Bij overschrijden van onderstaande termijnen is de afzender een wachtvergoeding verschuldigd.  Deze vergoeding wordt telkens apart vermeld op de factuur. De vergoeding bedraagt € 40 per uur (berekend per begonnen schijf van 15 minuten).

 • Laden/lossen bij een bestelwagen, type A, B, C of D : 15 minuten
 • Laden/lossen bij een vrachtwagen, type D+ & E : 30 minuten
 • Laden/lossen bij een vrachtwagen, type F : 60 minuten

Om een heraanbieding te vermijden:

 • Juist adres
 • Openingsuren

Een heraanbieding wordt steeds aangerekend.

Aansprakelijkheid

De vervoerder is enkel aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen, conform de toepasselijke bepalingen van het CMR-verdrag.  PE Express is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij opzet of grove fout.  De klant is vrij om de vervoerder te informeren over de waarde van de te vervoeren goederen. De klant is vrij om zelf een bijkomende verzekering af te sluiten voor de vervoerde goederen.

Bijkomende kosten:

Alle bijkomende kosten die voortvloeien uit het verrichten van het transport, andere dan de wachttijden, zijn eveneens ten laste van de opdrachtgever.  Worden als bijkomende kosten beschouwd: tolgelden, totale kost van een verplichte overnachting van de chauffeur, ... (niet limitatieve opsomming).

Voor bewijssstukken die na 2 maanden na levering worden opgevraagd, wordt een extra kost van €15 per origineel document aangerekend.

Overmacht

In geval van overmacht is PE Express niet gehouden de verplichtingen na te komen. In dat geval kan PE Express ofwel de verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst (definitief) ontbinden.

Verkoopsvoorwaarden:

 1. Alle offerten zijn slechts geldig na schriftelijke overeenkomst.
 2. De goederen reizen op risico van de koper tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij contante betaling binnen de 8 dagen mag er 2% korting berekend worden.
 3. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag intresten opleveren aan een interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 4. Wanneer er een interest verschuldigd is zoals in vorig punt vermeld, heeft de vervoerder van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding met minimum van 10% van het door de contractspartij niet betaalde bedrag.  
 5. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 6. Bovendien zal de vervoerder een retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die hij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die zijn opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook verschuldigd is of verschuldigd zal zijn.
 7. Aan deze voorwaarden zijn eventueel deze van de klant ondergeschikt. De facturen worden geacht aanvaard te zijn indien daartegen niet schriftelijke werd geprotesteerd binnen de 8 dagen na factuurdatum.
 8. Betalingstermijn is gelijk aan 30 dagen na factuurdatum.
 9. Al onze vaste prijzen worden jaarlijks, op 1 februari, automatisch geïndexeerd op basis van het indexcijfer der consumptieprijzen.  De indexering heeft evenwel geen betrekken op de brandstoftoeslag die afzonderlijk wordt aangerekend en maandelijks wordt aangepast op basis van de registreerde brandstofprijzen.  
 10. Enkel de rechtbank van Turnhout is bevoegd bij geschillen. Het Belgische recht is van toepassing.

Slotbepaling:

Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.